ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de meest recente versie van onze algemene voorwaarden als PDF.

 

SuperSEO Contentmarketing
Prins Hendrikkade 3B
8801 JK Franeker

Artikel 1 toepasbaarheid

 

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij SuperSEO Marketing.
 2. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en/of voorstellen gedaan door SuperSEO Marketing, evenals alle overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen SuperSEO Marketing en de wederpartij, hierna aangeduid als “Opdrachtgever”.
 3. Opdrachtgever wordt aangemerkt als iedere (rechts)persoon tot wie SuperSEO Marketing zijn aanbiedingen en/of offertes richt alsmede degene die aan SuperSEO Marketing een opdracht verstrekt in voorkomend geval degene met wie SuperSEO Marketing een overeenkomst aangaat en degene met wie SuperSEO Marketing in enige rechtsverhouding staat en ook diens vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden, gemachtigden en erfgenamen. 
 4. De toepasselijkheid van mogelijk afwijkende (algemene) voorwaarden worden hierbij expliciet afgewezen.
 5. Van deze voorwaarden kan alleen middels een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
 6. Bij tegenstrijdige bepalingen tussen deze voorwaarden en schriftelijk overeengekomen afspraken, hebben de afspraken in geschrift voorrang boven deze voorwaarden. 
 7. het accepteren en behouden van een offerte door de Opdrachtgever, waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen zonder opmerkingen, wordt beschouwd als akkoord met de toepassing ervan. 
 8. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of om enige andere reden niet kan worden nageleefd of in strijd mocht zijn met enige toepasselijke wettelijke bepaling, zal zulks de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten of beïnvloeden. De overige bepalingen blijven in dat geval onverminderd van kracht en bindend.
 9. SuperSEO Marketing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Dergelijke wijzigingen worden van kracht op het vooraf gecommuniceerde moment van inwerkingtreding, na het versturen van de aangepaste voorwaarden door SuperSEO Marketing aan de Opdrachtgever, hetzij digitaal of via andere middelen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomst

 

 1. Alle aanbiedingen van SuperSEO Marketing zijn geheel vrijblijvend en de genoemde tarieven zijn exclusief btw. 
 2. Indien een aanbod van SuperSEO Marketing wordt geaccepteerd, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van SuperSEO Marketing, dan wel op het moment dat SuperSEO Marketing met instemming van Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met de uitvoeringshandelingen. 
 3. Onder schriftelijke bevestiging zoals genoemd in het vorige lid wordt verstaan: per e-mail, per fax of een andere manier van communicatie die hiermee gelijk kan worden gesteld ten opzichte van het in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen.
 4. SuperSEO Marketing is pas gebonden aan een mondelinge afspraak wanneer deze schriftelijk is bevestigd door SuperSEO Marketing. 
 5. SuperSEO Marketing behoudt zich het recht voor alvorens een opdracht uit te voeren, van de Opdrachtgever zekerheid te verlangen. 
 6. Indien een offerte of aanbieding van SuperSEO Marketing een duidelijke fout of verschrijving bevat, kan de Opdrachtgever SuperSEO Marketing hier niet aan binden.
 7. Indien het initiële kennismakingsgesprek verder gaat dan louter introductie en direct mogelijke oplossingen bespreekt, kunnen kosten worden aangerekend. Voor een gespreksverslag met vervolgvoorstellen wordt het uurtarief van SuperSEO Marketing gehanteerd.
 8. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 9. Bij opdrachten die langer dan een jaar duren, mag SuperSEO Marketing jaarlijks de tarieven, diensten en/of voorwaarden wijzigen. SuperSEO Marketing zal de Opdrachtgever hierover tijdig op de hoogte brengen.
 10. In zowel de offerte als de factuur kunnen posten zoals honorarium, bureaukosten, overige directe kosten en kosten van externe partijen afzonderlijk worden gespecificeerd.
 11. Bij diensten die in de vorm van een abonnement worden aangeboden, wordt voorafgaand aan de verstrekking van de opdracht een specifieke looptijd overeengekomen met de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het abonnement automatisch verlengd met de vooraf vastgestelde periode. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.
 12. Diensten die worden aangeboden in de vorm van een abonnement zijn gedurende de overeengekomen looptijd niet opzegbaar, tenzij er aantoonbaar en objectief bewijs is van ernstige tekortkomingen of bewuste nalatigheid van de zijde van SuperSEO Marketing.

 

Artikel 3 Uitvoering

 

 1. SuperSEO Marketing zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en deskundigheid, in overeenstemming met de hoogste normen van professioneel vakmanschap, ten uitvoer te brengen.
 2. In het geval dat de optimale realisatie van de overeenkomst zulks noodzakelijk acht, behoudt SuperSEO Marketing zich het prerogatief voor om voor specifieke taken externe partijen in te schakelen. 
 3. De Opdrachtgever is verplicht alle essentiële data, zoals door SuperSEO Marketing gespecificeerd of inherent begrepen, tijdig te verschaffen. Bij nalatigheid behoudt SuperSEO Marketing zich het recht voor de overeenkomst te staken en additionele kosten, conform reguliere tarieven, aan de Opdrachtgever te factureren.
 4. SuperSEO Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit onjuiste of incomplete data verstrekt door de Opdrachtgever, tenzij deze gebreken voor SuperSEO Marketing evident herkenbaar waren.
 5. Bij levering van een tekst omvat de offerte de aanlevering van een concepttekst en één correctieronde op basis van overleg of feedback van de opdrachtgever. Additionele aanpassingen aan de concepttekst vallen buiten de geoffreerde prijs en worden apart gefactureerd volgens het uurtarief van SuperSEO Marketing.
 6. Bij overige leveringen is in beginsel één correctieronde in de prijs opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart SuperSEO Marketing tegen eventuele vorderingen van derden, die schade ondervinden gerelateerd aan de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak niet aan SuperSEO Marketing is toe te schrijven. Indien SuperSEO Marketing hieromtrent door derden wordt aangesproken, dient de Opdrachtgever SuperSEO Marketing zowel buitenrechtelijk als in rechte te ondersteunen en onverwijld alle noodzakelijke acties te ondernemen. Bij nalatigheid van de Opdrachtgever in deze, is SuperSEO Marketing gerechtigd zelfstandig actie te ondernemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten en schade voor SuperSEO Marketing en derden zijn volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Bijzondere voorwaarden betreffende SEA en SEO

 

 1. De Opdrachtgever kent aan SuperSEO Marketing gedurende de contractperiode een exclusief mandaat toe voor het verrichten van SEO-activiteiten en het beheren van SEA-campagnes betreffende de specifiek schriftelijk benoemde zoekmachines en websites. Hierbij duidt “SEA-campagnes” op advertentie-initiatieven via platformen zoals Google AdWords en Bing Ads. “SEO-activiteiten” omvatten advies en/of acties gericht op het optimaliseren van de (technische) opbouw van de website(s) van de Opdrachtgever, het ontwikkelen en/of produceren van content, en alle inspanningen om de door zoekmachines toegekende autoriteit of relevantie te verhogen, gebaseerd op (link)verwijzingen van derden, ook bekend als “linkbuilding” of “authority building”.
 2. De Opdrachtgever mandateert hierbij exclusief SuperSEO Marketing tot het initiëren en administreren van SEA-campagnes en het implementeren van SEO-gerelateerde werkzaamheden. In het geval dat derden betrokken zijn bij de uitvoering van SEA en SEO werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden zulks onverwijld aan SuperSEO Marketing kenbaar te maken.
 3. SuperSEO Marketing zal zich naar billijkheid en redelijkheid inspannen om een beoogde positionering binnen de geaccordeerde zoekmachines te bewerkstelligen, echter zonder enige waarborg ten aanzien van specifieke resultaten, dit in overeenstemming met de richtsnoeren zoals bepaald door de desbetreffende zoekmachines. Alle prognoses van SuperSEO Marketing aangaande potentiële SEO-uitkomsten zijn louter indicatief en niet bindend. De Opdrachtgever kan hieruit geen expliciete rechten ontlenen. De Opdrachtgever erkent impliciet dat het succes van SEO-initiatieven mede afhankelijk is van de mate waarin door SuperSEO Marketing gesuggereerde acties en/of modificaties aan de website(s) worden geïmplementeerd en verplicht zich, binnen een niet nader gespecificeerde termijn, deze suggesties naar eigen inzicht en vermogen te concretiseren of te laten concretiseren.
 4. De kosten gerelateerd aan de SEA-campagnes, zoals gefactureerd door de zoekmachines, dienen primair en zonder interventie van SuperSEO Marketing door de Opdrachtgever voldaan te worden aan het desbetreffende advertentieplatform. SuperSEO Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit betalingsdeficiënties en saldotekorten van de Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Aanpassing van de overeenkomst

 

 1. Mocht een modificatie of toevoeging aan de overeenkomst financiële implicaties met zich meebrengen, dan zal SuperSEO Marketing de Opdrachtgever hieromtrent voorafgaand informeren.
 2. Bij wijzigingen van een opdracht na de uitreiking van de initiële opdrachtbevestiging, wordt dit beschouwd als een complementaire opdracht. Deze aanvulling wordt vastgelegd in een additionele opdrachtbevestiging en indien van toepassing, afzonderlijk geoffreerd.
 3. Bij wijziging, uitstel of intrekking van de opdracht door de opdrachtgever vanwege veranderde omstandigheden, is SuperSEO Marketing niet gehouden tot levering van nog niet voltooide teksten. Echter, SuperSEO Marketing behoudt het recht op vergoeding voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en een compensatie voor het niet gerealiseerde deel van de opdracht.
 4. Bij een situatie van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer, zal deze de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Gedurende overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer tijdelijk opgeschort. Indien blijkt dat nakoming door overmacht voor een periode van twee maanden onhaalbaar is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het reeds volbrachte deel van de opdracht door SuperSEO Marketing te accepteren en hiervoor te vergoeden.

 

Artikel 6 Levering

 

 1. Aangegeven deadlines voor de afronding van een opdracht kunnen nooit als een fatale termijn worden gezien, tenzij partijen expliciet schriftelijk anders hebben besloten. Indien SuperSEO Marketing zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, of niet tijdig, nakomt, dient deze schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Geleverde diensten op basis van een opdracht worden geacht te zijn goedgekeurd indien binnen 7 dagen na levering geen bezwaar is ontvangen. Na deze termijn wordt aangenomen dat de opdrachtgever instemt met de geleverde dienst. Facturering vindt onmiddellijk plaats bij oplevering, waarna de 7-daagse termijn aanvangt.
 3. Indien SuperSEO Marketing anticipeert zijn verplichtingen niet binnen de gestelde termijn na te kunnen komen, informeert hij de Opdrachtgever hierover onverwijld.
 4. Teksten worden per e-mail verstrekt in de vorm van Google Docs, Word- of PDF-bestanden. Andere bestandsformaten zijn op verzoek beschikbaar; indien vooraf gespecificeerd. 
 5. Het plaatsen van tekst op desbetreffende website(s) kan onderdeel zijn van de opdracht. Plaatsing kan enkel worden uitgevoerd indien de betreffende website technisch volledig in orde is. Wanneer er sprake is van een website die niet naar behoren functioneert, zal SuperSEO Marketing de additionele tijd die hiermee gemoeid is, in rekening brengen bovenop het in de offerte overeengekomen bedrag. 

 

Artikel 7 Voortzetting opdracht

 

 1. SuperSEO Marketing is pas gehouden te beginnen met de uitvoering van de opdracht zodra alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn en de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is voldaan. Eventuele vertragingen die hieruit voortvloeien, resulteren in een proportionele aanpassing van de aangegeven leveringstermijnen en contractduur. SuperSEO Marketing behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten, onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen.
 2. Indien de dienstverlening door omstandigheden buiten de invloedssfeer van SuperSEO Marketing niet regulier of zonder onderbreking kan plaatsvinden, behoudt SuperSEO Marketing zich het recht voor de daaruit voortkomende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 8 Inschakelen van derden

 

 1. SuperSEO Marketing kan besluiten om voor de uitvoering van de opdracht of specifieke onderdelen daarvan beroep te doen op externe partijen. In deze context treedt SuperSEO Marketing op als tussenpersoon. Indien overeengekomen, zullen deze externe partijen hun diensten of producten direct aan de Opdrachtgever factureren; zo niet, dan verloopt de facturering via SuperSEO Marketing.
 2. De tijd die SuperSEO Marketing besteedt aan het inschakelen, instrueren en begeleiden van derden wordt aan de Opdrachtgever gefactureerd.
 3. Een eventuele afkeuring van het werk van derden door de Opdrachtgever heeft geen invloed op de uitvoering van de overeenkomst tussen SuperSEO Marketing en de Opdrachtgever. De verplichtingen van de Opdrachtgever richting SuperSEO Marketing blijven ongewijzigd van toepassing.

 

Artikel 9 Soft- en hardware

 

 1. Het is de verantwoordelijkheid en het risico van de Opdrachtgever om over adequate apparatuur en faciliteiten te beschikken die toegang bieden tot een netwerk voor het ontvangen van diensten geleverd door SuperSEO Marketing. Alle communicatiekosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10  Geheimhouding

 

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die als vertrouwelijk wordt beschouwd, welke zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit externe bronnen hebben verworven. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien dit door de betreffende partij is aangegeven of wanneer dit inherent is aan de aard van de betreffende informatie.
 2. De Opdrachtgever is gehouden de vertrouwelijke informatie niet te dupliceren of aan derden te verstrekken, tenzij hij hiervoor voorafgaand schriftelijke goedkeuring van SuperSEO Marketing heeft verkregen.
 3. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie uitsluitend aanwenden voor het doel waarvoor deze door SuperSEO Marketing is verstrekt en zal deze niet anders benutten dan zoals door SuperSEO Marketing is voorgeschreven. Voorts zal de Opdrachtgever geen modificaties aanbrengen in documenten of objecten die vertrouwelijke gegevens van SuperSEO Marketing bevatten.
 4. Bij schending van enige bepaling uit dit artikel is de Opdrachtgever aan SuperSEO Marketing een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 voor elke overtreding en voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Deze boetebepaling doet geen afbreuk aan het recht van SuperSEO Marketing om volledige schadevergoeding te vorderen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 5. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht, ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 11 Klachtenregeling

 

 1. Klachten aangaande de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen een termijn van 15 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen een periode van 30 dagen na afronding van de desbetreffende werkzaamheden, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan SuperSEO Marketing. Bij verzuim hiervan wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht volledig en zonder voorbehoud heeft geaccepteerd. De kennisgeving dient een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de geconstateerde tekortkoming te omvatten, opdat SuperSEO Marketing in de gelegenheid wordt gesteld op een passende wijze te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal SuperSEO Marketing de werkzaamheden alsnog uitvoeren conform hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen, tenzij dit voor de Opdrachtgever inmiddels aantoonbaar geen toegevoegde waarde meer heeft. De Opdrachtgever dient dit laatste schriftelijk aan SuperSEO Marketing te communiceren.
 3. Het aanhangig maken van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien blijkt dat een klacht ongegrond is, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten, inclusief de kosten voor onderzoek, volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 

 1. Totdat het werk volledig is geleverd en volledig is voldaan, behoudt SuperSEO Marketing alle rechten daarop.
 2. Totdat volledige betaling voor het geleverde werk heeft plaatsgevonden, is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk te publiceren, te verspreiden of op enige andere wijze openbaar te maken. Indien de Opdrachtgever dit wel doet voordat volledige betaling is ontvangen, wordt dit beschouwd als een inbreuk op de (auteurs)rechten van SuperSEO Marketing. Bij een dergelijke inbreuk behoudt SuperSEO Marketing zich het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen en schadevergoeding te eisen.
 3. Bij de levering van teksten en andere werken zoals bedoeld in de Auteurswet, verstrekt SuperSEO Marketing aan de Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het ononderbroken recht van publicatie. Voor hergebruik of gebruik voor andere doeleinden is geen verdere goedkeuring van SuperSEO Marketing vereist.
 4. SuperSEO Marketing behoudt alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op basis van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomsregelgeving. SuperSEO Marketing mag het werk dat voortvloeit uit de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden benutten, mits hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever openbaar wordt gemaakt. SuperSEO Marketing behoudt zich tevens het recht voor om geschreven teksten te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, zoals opname in haar portfolio of verspreiding via andere promotiekanalen. Indien de Opdrachtgever dit niet wenst, dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan SuperSEO Marketing.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 

 1. De Opdrachtgever garandeert de correctheid en volledigheid van de gegevens die aan SuperSEO Marketing zijn verstrekt in verband met de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Elke wijziging in deze gegevens dient onverwijld schriftelijk aan SuperSEO Marketing te worden medegedeeld. SuperSEO Marketing is niet verantwoordelijk voor claims van de Opdrachtgever of derden voortvloeiend uit of gerelateerd aan onjuiste, onvolledige of niet tijdig bijgewerkte gegevens verstrekt door de Opdrachtgever.
 2. Iedere aansprakelijkheid van SuperSEO Marketing, evenals van haar medewerkers en de door SuperSEO Marketing ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht, is gelimiteerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van SuperSEO Marketing wordt uitbetaald, vermeerderd met het door SuperSEO Marketing te dragen eigen risico.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart SuperSEO Marketing voor mogelijke vorderingen van derden, die in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst schade ondervinden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toegeschreven kan worden.
 4. SuperSEO Marketing is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste, onvolledige of niet-tijdige informatie verstrekt door de Opdrachtgever. Daarnaast aanvaardt SuperSEO Marketing geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit fouten in de door haar gebruikte software of andere computerprogrammatuur. Eveneens sluit SuperSEO Marketing elke aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat doordat (e-mail)berichten verzonden door de Opdrachtgever niet bij SuperSEO Marketing zijn aangekomen.
 5. De cliënt, als materieel expert, draagt de verantwoordelijkheid voor het inspecteren van de aangeleverde teksten en diensten op onnauwkeurigheden, nalatigheden, vergissingen en lacunes, en neemt de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid op zich. Hij waarborgt SuperSEO Marketing tegen elke vorm van verantwoordelijkheid conform de huidige of toekomstige wetgevende bepalingen, tenzij er evident bewijs is van opzettelijk wangedrag of bewuste roekeloosheid van de zijde van SuperSEO Marketing.
 6. SuperSEO Marketing is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bedrijfsreputatie, stagnatieschade, schade door verlies van bedrijfsinformatie en enige andere schade dan die welke voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming van SuperSEO Marketing in de nakoming van haar primaire verbintenissen jegens de Opdrachtgever.
 7. De in dit artikel genoemde uitsluitingen en beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of bewuste roekeloosheid van SuperSEO Marketing of haar leidinggevend management.

 

Artikel 14 Betaling

 

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de datum van de factuur, middels een door SuperSEO Marketing gespecificeerde methode en in de valuta zoals vermeld op de factuur. Eventuele bezwaren tegen het factuurbedrag ontslaan de Opdrachtgever niet van de verplichting tot tijdige betaling.
 2. Bij opdrachten van aanzienlijke omvang of duur kan SuperSEO Marketing verzoeken om gefaseerde betaling.
 3. Ook indien de Opdrachtgever besluit de aangeleverde teksten niet te benutten, blijft de verplichting tot betaling onverminderd van kracht.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten die voortvloeien uit vertraagde betalingen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van het totale factuurbedrag, met een absoluut minimum van 150 euro.
 5. Wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige voldoening van de facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn, is hij naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden tot betaling van de wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag.
 6. Bij liquidatie, faillissement, beslaglegging of aanvraag tot surseance van betaling van de Opdrachtgever, worden de vorderingen van SuperSEO Marketing jegens de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
 7. De Opdrachtgever is daarnaast verschuldigd aan SuperSEO Marketing alle kosten die SuperSEO Marketing heeft moeten maken, inclusief maar niet beperkt tot; de daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, griffierechten en kosten gerelateerd aan juridische procedures in alle rechtsgebieden. Dit geldt tenzij deze kosten, gezien de gangbare en gebruikelijke tarieven (bijvoorbeeld van advocaten), buitensporig hoog zijn of indien SuperSEO Marketing in een juridische procedure definitief in het ongelijk is gesteld.

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

 

 1. SuperSEO Marketing behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle zaken die zijn geleverd en nog geleverd zullen worden, totdat de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen die verband houden met de overeenkomst aan SuperSEO Marketing heeft voldaan. Deze betalingsverplichtingen omvatten het voldoen van de afgesproken prijs, verhoogd met alle claims met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de overeenkomst. Dit omvat ook claims met betrekking tot eventuele schadevergoeding als gevolg van het niet nakomen van verplichtingen door de Opdrachtgever.
 2. Zaken die onder het voorbehoud van eigendom vallen, mogen door de Opdrachtgever enkel worden doorverkocht binnen de reguliere bedrijfsactiviteiten.
 3. Indien SuperSEO Marketing zich beroept op het voorbehoud van eigendom, wordt de betreffende overeenkomst beschouwd als ontbonden. Dit laat het recht van SuperSEO Marketing om compensatie voor schade, gemiste winst en rente te eisen onverlet.
 4. De Opdrachtgever is gehouden om SuperSEO Marketing onmiddellijk schriftelijk te informeren indien derden aanspraken maken op goederen waarop op basis van dit artikel een voorbehoud van eigendom van toepassing is.

 

Artikel 16 Behandeling persoonsgegevens

 1. SuperSEO Marketing verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals die binnen de Europese Unie van toepassing is.
 2. Bij de uitvoering van een overeenkomst waarbij SuperSEO Marketing persoonsgegevens verwerkt voor of namens de Opdrachtgever, kan SuperSEO Marketing optreden als verwerker. De bepalingen in dit artikel 17 worden dan ook gezien als een verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. SuperSEO Marketing zal uitsluitend de ontvangen persoonsgegevens verwerken conform de schriftelijke instructies van de Opdrachtgever en zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. SuperSEO Marketing zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De Opdrachtgever heeft het recht om op eigen kosten periodiek te controleren en te beoordelen of SuperSEO Marketing aan deze verplichting voldoet. Na afronding van de verwerkingsdiensten zal SuperSEO Marketing alle persoonsgegevens aan de Opdrachtgever retourneren of verwijderen, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.
 4. Op verzoek van de Opdrachtgever zal SuperSEO Marketing medewerking verlenen en alle noodzakelijke informatie verstrekken om de Opdrachtgever in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en dit te kunnen aantonen. De Opdrachtgever erkent en accepteert dat SuperSEO Marketing voor de uitvoering van de overeenkomst (sub)verwerkers kan inschakelen. SuperSEO Marketing stelt aan deze (sub)verwerkers dezelfde eisen als in dit artikel beschreven.
 5. SuperSEO Marketing is ten opzichte van de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de aard, die voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door SuperSEO Marketing in het kader van de overeenkomst. De Opdrachtgever vrijwaart SuperSEO Marketing (in zijn rol als verwerker of anderszins) voor enige claim van derden die direct of indirect voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door SuperSEO Marketing.

 

Artikel 17 Geschillenregeling

 1. In afwijking van de wettelijke bevoegdheidsregels van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen SuperSEO Marketing en de Opdrachtgever, indien de rechtbank bevoegd is, worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leeuwarden. Dit geldt ook wanneer de Opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland.
 2. SuperSEO Marketing behoudt zich echter het recht voor om de Opdrachtgever te dagvaarden voor de rechter die volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegd is.
 3. Op elke overeenkomst tussen SuperSEO Marketing en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Wanneer de overeenkomst tussen SuperSEO Marketing en de Opdrachtgever wordt beheerst door een versie van deze voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands, prevaleert bij interpretatie van de bepalingen de intentie van de Nederlandse tekst. Dit houdt in dat bij interpretatiekwesties de Nederlandse tekst als leidraad dient. Partijen komen overeen dat de bepalingen van deze voorwaarden zo letterlijk mogelijk geïnterpreteerd dienen te worden, in lijn met de bedoeling van de Nederlandse versie.